خدمات حسابداری

‫داخلی‬ ‫کنترل‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫تهیه‬ ‫‪‬‬
‫حسابداري‬ ‫اسناد‬ ‫صدور‬ ‫‪‬‬
‫مالی‬ ‫گزارشات‬ ‫تهیه‬ ‫‪‬‬
‫حقوق‬ ‫لیست‬ ‫خلاصه‬ ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫لیست‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫‪‬‬
‫فصلی‬ ‫معاملات‬ ‫گزارش‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫‪‬‬