مهلت ارسال ارزش افزوده طبق قانون چه زمانی است؟ ارزش افزوده به معنی اختلاف بین ارزش یک کالا و خدمات عرضه شده را با ارزش کالا و یا خدمات خریداری شده در یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است یک دوره مشخص است.در حقیقت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده ۴ قانون دائمی ارزش […]