مهلت ارسال ارزش افزوده طبق قانون چه زمانی است؟ ارزش افزوده به معنی اختلاف بین ارزش یک کالا و خدمات عرضه شده را با ارزش کالا و یا خدمات خریداری شده در یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است یک دوره مشخص است.در حقیقت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده ۴ قانون دائمی ارزش […]

مهلت ارسال ارزش افزوده طبق قانون چه زمانی است؟

ارزش افزوده به معنی اختلاف بین ارزش یک کالا و خدمات عرضه شده را با ارزش کالا و یا خدمات خریداری شده در یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است یک دوره مشخص است.در حقیقت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده ۴ قانون دائمی ارزش افزوده،آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل و مهلت پرداخت مالیات متعلق حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی است.مودیان مشمول ارزش افزوده باید اظهارنامه ارزش افزوده فعالیت هر فصل خود را در موعد مقرر در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت کرده و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.https://www.evat.ir.